ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

ข้อสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบเกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อขาย

Thaimarkerplace.com จัดสรรพื้นที่ออนไลน์เพื่อเป็นศูนย์กลางสำหรับการติดต่อสื่อสารโดยตรงระหว่างผู้ใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ในการทำธุรกรรมการซื้อขายหรือบริการ ซึ่งผู้ขาย เจ้าของสินค้าหรือผู้ให้บริการสามารถประกาศขายสินค้าหรือบริการ และผู้ซื้อสามารถเลือกชมสินค้าหรือบริการที่มีการลงประกาศ และ ซึ่งจะทำให้ผู้ขายและผู้ซื้อสามารถติดต่อ เจรจาตกลงทำธุรกรรมซื้อขายกันเองได้อย่างเป็นอิสระ

Thaimarkerplace.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทางนิตินัยและทางพฤตินัยกับผู้ใช้งานทุกฝ่ายในธุรกรรมต่างๆ ระหว่างผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง การประกาศหรือเสนอซื้อขายสินค้าหรือบริการ การให้หรือความถูกต้องของข้อมูลต่าง ๆ การติดต่อสื่อสาร การเจรจาต่อรอง การจะซื้อจะขาย สัญญาซื้อขาย หรือการจัดจำหน่ายหรือให้บริการระหว่างผู้ใช้งาน กับทั้งไม่มีส่วนในธุรกรรมทางการเงิน การชำระเงิน การชำระหนี้ การตรวจสอบและส่งมอบสินค้า ระหว่างผู้ใช้งานดังกล่าวแต่อย่างใด

ข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการขายสินค้าและบริการที่แสดงหรือปรากฏในประกาศบนเว็บไซต์ Thaimarkerplace.com นั้นได้ถูกจัดเตรียมขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละรายซึ่งเป็นเจ้าของสินค้า บริการ และประกาศแต่เพียงฝ่ายเดียว ดังนั้น Thaimarkerplace.com ไม่รับรอง ไม่รับประกัน และไม่มีความรับผิดชอบหรือภาระผูกพันใด ๆ ต่อผู้ใช้งานทุกฝ่ายและบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการเจรจาตกลงซื้อขาย การดำเนินธุรกรรม การส่งมอบ การชำระหนี้ รวมทั้งสินค้าและบริการ การลงประกาศ คุณภาพ ปริมาณ ราคา ระยะเวลา ซึ่งผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้งานเองทั้งสิ้น และผู้ใช้งานตกลงจะไม่เรียกร้องให้ Thaimarkerplace.com รับผิดชอบ ร่วมรับผิดชอบ หรือมีภาระผูกพันทางกฎหมายหรือตามข้อตกลงนี้ ต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้งานเองหรือต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ในทุกกรณี

ความสัมพันธ์ระหว่าง Thaimarkerplace.com กับผู้ใช้งาน ไม่มีนิติสัมพันธ์กับผู้ใช้งานไม่ว่าในลักษณะตัวแทน นายหน้า หุ้นส่วน นายจ้างลูกจ้าง หรือลักษณะอื่นใด นอกเหนือจากการใช้งานบนเว็บไซต์ อีกทั้ง Thaimarkerplace.com  ไม่ได้แนะนำ เชิญชวนหรือคัดท้ายผู้ใช้งานทุกฝ่ายให้ทำธุรกรรม นิติกรรมหรือสัญญาใด ๆ อีกทั้ง Thaimarkerplace.com ไม่มีหรือได้รับส่วนแบ่งหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการขายสินค้าหรือการให้บริการ การลงประกาศ การเจรจาติดต่อสื่อสาร หรือธุรกรรมการซื้อขายระหว่างผู้ใช้งาน การให้ข้อเสนอทางสัญญาใด ๆ จากผู้ใช้งานทุกฝ่าย

เพื่อความปลอดภัย Thaimarkerplace.com จะใช้ความพยายามอย่างที่สุดในการจัดระบบที่ได้มาตรฐานในการจัดการพื้นที่ประกาศซื้อขายออนไลน์ ซึ่งการจัดระบบดังกล่าว รวมถึงการให้ข้อมูลและความช่วยเหลือต่าง ๆ แก่ผู้ใช้งานไม่ถือเป็นข้อผูกพันที่ทำให้ Thaimarkerplace.com ต้องร่วมรับผิดหรือรับผิดแทนบุคคลใดทั้งสิ้น 

อย่างไรก็ดี ผู้ใช้งานทุกฝ่าย ผู้ซื้อ ผู้ขาย ควรใช้วิจารณญาณและความระมัดระวังเกี่ยวกับประกาศสินค้าและบริการบนเว็บไซต์ เช่น ความถูกต้องหรือความเป็นจริงของข้อมูลหรือรายละเอียดต่าง ๆ ที่ลงในประกาศ การเจรจาติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้งานด้วยกันเองก่อนตัดสินใจซื้อขายหรือการทำธุรกรรมต่าง ๆ

การใช้งานหรือบริการบนเว็บไซต์ Thaimarkerplace.com ณ ปัจจุบัน ไม่มีค่าธรรมเนียมในการลงประกาศสินค้าหรือบริการ และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ Thaimarkerplace.com จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน

ผู้ใช้งานที่ให้คำเสนอหรือประกาศขายสินค้าหรือให้บริการ ต้องไม่ใช้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ฉ้อฉล คลุมเครือ สร้างหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่บุคคลอื่น ในการลงประกาศขายสินค้าหรือบริการของตน

สินค้าที่อนุญาตให้จำหน่าย ต้องอยู่ในประเภท สินค้า DIY เสื้อผ้า กระเป๋า ชิ้นงานเย็บต่างๆ , ผ้า, Pattern, สินค้าที่เกี่ยวเนื่องในประเภทงาน DIY ขอสงวนสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้ประกาศขายสินค้าใดๆ ที่ขัดแย้งต่อธุรกิจของ PINN SHOP ซึ่งเป็นเจ้าของเว็บนี้ 

ห้ามโพสขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์  ***สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ หมายถึง สินค้าที่ถูกเลียนแบบหรือก็อปปี้เหมือน เช่น ผ้า ชิ้นงานที่มีลวดลาย แบรนด์ หรือ ลายลิขสิทธิ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง

สินค้า/บริการ ที่นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น จะถูกลบ และทีมงานมีสิทธิ์แบนสมาชิกที่โพสให้ออกจากเว็บไซต์ทันที เช่น สินค้าที่ผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรม วัฒนธรรม สิ่งเสพติดทุกชนิด, อาวุธ, สื่อลามกอนาจาร, อุปกรณ์การพนัน, ของที่ได้มาจากการกระทำความผิด, ธุรกิจเครือข่ายที่เข้าลักษณะแชร์ลูกโซ่, โฆษณาชวนเชื่อ ตัวอย่างเช่น โฆษณาเกี่ยวกับการทำงานผ่านเน็ต, ประกันทางการเงิน เช่น สินเชื่อ-เงินกู้, การประกันเงินกู้ทุกรูปแบบ, บริการเกี่ยวกับการเงินทุกประเภท, บริการรับจำนำ, จำนอง, ขายฝาก ฯลฯ